korbnak jaritwong

February 9, 2024

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 8 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์”

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนการสอนและใช้อาคารเรียนเป็นที่พักสำหรับนักกีฬา ในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์”
January 24, 2024

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567) ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567)