ประกาศ แจ้งกำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี