korbnak jaritwong

January 3, 2023

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564
ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ตอบแบบสำรวจผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 20 มกราคม 2566 ***ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการยืนยันของท่าน ไปใช้ในการเตรียมการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป*** กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 […]
November 22, 2022

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบสถานะการรับบัตรนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่ได้ตอบแบบยินยอมให้มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลเพื่อทำบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในตารางตรวจสอบรายชื่อ ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับบัตรในรอบถัดไปอีกครั้ง) วันเวลารับบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. สถานที่รับบัตรนักศึกษา โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]
October 27, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น รอบ MOU
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น รอบ MOU ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2565