ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รับตรง(ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566