korbnak jaritwong

April 7, 2023

กำหนดการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 เมษายน 2566 กิจกรรม วัน/เดือน/ปี DOWNLOAD ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วันที่ 10 – 16 เม.ย.66 คลิก DOWNLOAD ใบลงทะเบียน ชำระเงินปกติ วันที่ 17 – 23 เม.ย.66 เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า […]