ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
TCAS4 (Direct Admission)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566