korbnak jaritwong

June 13, 2023

ตรวจสอบเลขพัสดุ EMS
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา เทอม2/2565
กรณี แจ้งรับเอกสารทางไปรษณีย์

*** กรณี ผู้สำเร็จการศึกษาแจ้งการรับเอกสารด้วยตนเอง และไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง(มีบุคคลอื่นรับแทน) ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการดังนี้ คลิก ***
June 8, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566