korbnak jaritwong

October 11, 2023

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัเดลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตั้งแต่ วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
October 11, 2023

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง พระราชพิธีทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565) และตรวจสอบรายนามบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565)  
July 5, 2023

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการ คณะ วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 66 เวลา 7.00 – 16.00 น. ทุกคณะ (สำหรับนักศึกษายังไม่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา) ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา […]
June 13, 2023

ตรวจสอบเลขพัสดุ EMS
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา เทอม2/2565
กรณี แจ้งรับเอกสารทางไปรษณีย์

*** กรณี ผู้สำเร็จการศึกษาแจ้งการรับเอกสารด้วยตนเอง และไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง(มีบุคคลอื่นรับแทน) ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการดังนี้ คลิก ***