korbnak jaritwong

November 11, 2023

ประกาศ มทร.ธัญบุรี แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

 
November 10, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแสด ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
November 3, 2023

ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 1/2566
เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง  การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 16/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 39/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 จึงประกาศกำหนด […]
November 3, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และชำระเงินค่าสมัคร
รอบ MOU ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ MOU วันที่ 3 พ.ย. 2566
November 2, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566