รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ปีการศึกษา 2563
รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2563 (5.7 MiB, 222 downloads)
ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ 04 03 63 (3.8 MiB, 427 downloads)
ปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2.1 MiB, 500 downloads)
ปีการศึกษา 2558  
รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (5.1 MiB, 648 downloads)
ปีการศึกษา 2556  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (774.2 KiB, 510 downloads)
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (5.5 MiB, 500 downloads)
ปีการศึกษา 2555  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 (1.7 MiB, 1238 downloads)
ปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 (41.4 MiB, 505 downloads)
ปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 (1.2 MiB, 487 downloads)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 (1.6 MiB, 1030 downloads)
ปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552 (1.9 MiB, 650 downloads)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 (3.4 MiB, 453 downloads)
ปีการศึกษา 2551
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 (97.4 KiB, 371 downloads)
ปีการศึกษา 2550
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2550 (82.8 KiB, 409 downloads)