ปริญญากิตติมศักดิ์Mrs. Irina Bokova

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา)