ปริญญากิตติมศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mrs. Irina Bokova

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา)