ข่าวสารและกิจกรรม

March 26, 2024

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ธนาคารหน่วยกิต (CreditBank)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

March 14, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS2 (QUOTA)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมรายชื่อ TCAS2 (QUOTA) วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น.
August 22, 2023

การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต

การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต 1. ประกาศเรื่อง การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้       1. ยื่นด้วยตนเอง พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศดังกล่าว ที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ชั้น 3   […]
September 13, 2023

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการถอนออนไลน์ ให้ตรวจสอบในระบบ หากยังไม่ได้รับ w ในระบบให้ทำการติดตามการถอนออนไลน์ ให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาตามลำดับ เพื่อให้อาจารย์ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนถอน w ออนไลน์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 เท่านั้น ตามปฏิทินภารศึกษา
July 7, 2023

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ คู่มือการใช้งาน Download คู่มือการใช้งาน Dlearn  ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ GE0001 (สอบวันที่ 16 ก.ค.66 และสอบวันที่ 18 ก.ค.66) ***สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ให้เข้าเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเลือกกลุ่มเรียนตามวัน/เวลาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ถึง 25 ก.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม […]
April 7, 2023

กำหนดการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 เมษายน 2566 กิจกรรม วัน/เดือน/ปี DOWNLOAD ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วันที่ 10 – 16 เม.ย.66 คลิก DOWNLOAD ใบลงทะเบียน ชำระเงินปกติ วันที่ 17 – 23 เม.ย.66 เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า […]
March 26, 2024

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ธนาคารหน่วยกิต (CreditBank)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

March 14, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS2 (QUOTA)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมรายชื่อ TCAS2 (QUOTA) วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น.
March 14, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมรายชื่อ สอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) วันที่ 16 มีนาคม 2567 (เวลา 18.00 น.)
November 10, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแสด ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
August 28, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น […]
January 3, 2024

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัคร
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ เดิม รับสมัคร วันที่ 2 – 5 มกราคม 2567 เวลา 8.30 – 15.00 น. ใหม่ รับสมัคร วันที่ 2 – 8 มกราคม 2567 เวลา […]
December 21, 2023

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
กรณีพิเศษ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 มกราคม 2567

Download ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ ***เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) จากวันที่ 15 ม.ค.67 เป็นวันที่ 18 ม.ค.67