ข่าวสารและกิจกรรม

May 7, 2024

ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตอบแบบสำรวจช่องทางการรับ “เอกสารสำเร็จการศึกษา”

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตอบแบบสำรวจช่องทางการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2567 ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก เข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อตอบแบบสำรวจ
April 29, 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2567
April 26, 2024

ประกาศผลสัมภาษณ์ รับกลับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ รอบรับกลับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2567)
August 22, 2023

การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต

การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต 1. ประกาศเรื่อง การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้       1. ยื่นด้วยตนเอง พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศดังกล่าว ที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ชั้น 3   […]
September 13, 2023

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการถอนออนไลน์ ให้ตรวจสอบในระบบ หากยังไม่ได้รับ w ในระบบให้ทำการติดตามการถอนออนไลน์ ให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาตามลำดับ เพื่อให้อาจารย์ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนถอน w ออนไลน์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 เท่านั้น ตามปฏิทินภารศึกษา
July 7, 2023

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ คู่มือการใช้งาน Download คู่มือการใช้งาน Dlearn  ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ GE0001 (สอบวันที่ 16 ก.ค.66 และสอบวันที่ 18 ก.ค.66) ***สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ให้เข้าเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเลือกกลุ่มเรียนตามวัน/เวลาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ถึง 25 ก.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม […]
April 7, 2023

กำหนดการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 เมษายน 2566 กิจกรรม วัน/เดือน/ปี DOWNLOAD ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วันที่ 10 – 16 เม.ย.66 คลิก DOWNLOAD ใบลงทะเบียน ชำระเงินปกติ วันที่ 17 – 23 เม.ย.66 เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า […]
March 29, 2024

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ TCAS2 (ม.6/กศน.สายสามัญ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

  ประกาศผลสัมภาษณ์ TCAS2 Quota วันที่ 30 มีนาคม 2567
March 29, 2024

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ สอบตรง วันที่ 30 มีนาคม 2567
March 26, 2024

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ธนาคารหน่วยกิต (CreditBank)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

November 10, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแสด ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
August 28, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น […]
January 24, 2024

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567) ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567)  
January 18, 2024

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพิเศษ

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพิเศษ ประกาศ ประกาศ ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2567)  
January 9, 2024

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

  ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ ประกาศ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค.67)