คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คู่มือการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานฯ Download
RMUTT Registration System
บันทึกประวัติ/Upload เอกสาร/พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
การสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน และการเรียนปรับพื้นฐาน

หมายเหตุ : หากนักศึกษามีปัญหาในการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา  สอบถามได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ  โทร. 0 2549 3613 , 0 2549 3614 และ 0 2549 3615

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  โทร. 0 2549 3610 , 0 2549 3611 และ 0 2549 3612

ในวันและเวลาราชการ  8.30 – 16.30 น.
หรือแจ้งผ่าน  Facebook  :  www.facebook.com/oregrmutt 
พร้อมแนบปัญหา โดยแจ้งชื่อและนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

ร้านสวัสดิการ  มทร. ธัญบุรี  จำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
อุปกรณ์การแต่งกาย ชุดนักศึกษา และ ชุดพิธีการชาย-หญิง
ซื้อสินค้าที่   ร้านสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี   สามารถติดต่อได้ที่

***  LINE :  @sawasdikanrmutt  ***