นักศึกษาตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (หลังจากชำระเงินแล้ว 3-7 วันทำการ)

1. นักศึกษาเข้าระบบทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน คลิก

2. นักศึกษาคลิก เมนู ภาระค่าใช้จ่ายทุน  > คลิก ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา  ที่ต้องการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย