คู่มือการใช้งาน(คลิป VDO)
การบันทึกค่าระดับคะแนนออนไลน์ หัวข้อการใช้งาน Clip VDO การใช้งาน
สำหรับอาจารย์ผู้สอน การบันทึกเกรด
NameSizeHits
NameSizeHits
1.1 การบันทึกเกรด8.2 MiB23
1.2 บันทึกเกรด กรณี Import เกรด10.8 MiB23
1.3 แก้ไขเกรด เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชาตีกลับ5.0 MiB20
1.4 บันทึก F และสาเหตุ6.0 MiB18
1.5 ยกเลิกการส่งเกรด และส่งเกรดใหม่5.0 MiB30
  การบันทึกคะแนน
NameSizeHits
NameSizeHits
2.1 บันทึกช่วงคะแนน7.9 MiB20
2.2 บันทึกคะแนน14.2 MiB22
2.3 บันทึกคะแนน กรณี Import คะแนน20.6 MiB21
2.4 แก้ไขคะแนน5.5 MiB20
2.5 แก้ไขคะแนน เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชาตีกลับ7.7 MiB16
  การแก้ไขเกรดแบบ Manual
NameSizeHits
NameSizeHits
3 แก้ไขเกรด แบบ Manual6.6 MiB20
สำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา การยืนยันการส่งเกรด
NameSizeHits
NameSizeHits
4.1 ตีกลับ อาจารย์ผู้สอน2.1 MiB16
4.2 ยืนยันส่งผู้ปลดล็อค (กรณี เกรดไม่อยู่ในช่วง)4.7 MiB17
4.3 Print ใบส่งเกรด ส่งคณะพิจารณา3.3 MiB17
4.4 Print รายงานสรุปเกรด2.7 MiB19
สำหรับผู้ปลดล็อคผลการเรียน การปลดล็อค
NameSizeHits
NameSizeHits
5.1 ตีกลับ ผู้รับผิดชอบรายวิชา1.8 MiB17
5.2 ยืนยันปลดล็อครายวิชา2.4 MiB17
5.3 ยกเลิกการปลดล็อครายวิชา1.9 MiB19
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ หัวข้อการใช้งาน Clip VDO การใช้งาน
สำหรับนักศึกษา การลงทะเบียน  
  การเพิ่ม-ถอนรายวิชา