คู่มือการใช้งาน(คลิป VDO)

 

การบันทึกค่าระดับคะแนนออนไลน์

การบันทึกค่าระดับคะแนนออนไลน์ หัวข้อการใช้งาน Clip VDO การใช้งาน
สำหรับอาจารย์ผู้สอน การบันทึกเกรด
NameSizeHits
NameSizeHits
1.1 การบันทึกเกรด8.2 MiB58
1.2 บันทึกเกรด กรณี Import เกรด10.8 MiB83
1.3 แก้ไขเกรด เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชาตีกลับ5.0 MiB65
1.4 บันทึก F และสาเหตุ6.0 MiB53
1.5 ยกเลิกการส่งเกรด และส่งเกรดใหม่5.0 MiB63
1.6Printใบส่งเกรด2.4 MiB23
  การบันทึกคะแนน
NameSizeHits
NameSizeHits
2.1 บันทึกช่วงคะแนน7.9 MiB56
2.2 บันทึกคะแนน14.2 MiB60
2.3 บันทึกคะแนน กรณี Import คะแนน20.6 MiB48
2.4 แก้ไขคะแนน5.5 MiB60
2.5 แก้ไขคะแนน เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชาตีกลับ7.7 MiB54
2.6 Printใบส่งเกรด2.7 MiB24
  การแก้ไขเกรดแบบ Manual
NameSizeHits
NameSizeHits
3 แก้ไขเกรด แบบ Manual6.6 MiB58
สำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา การยืนยันการส่งเกรด
NameSizeHits
NameSizeHits
4.1 ตีกลับ อาจารย์ผู้สอน2.1 MiB57
4.2 ยืนยันส่งผู้ปลดล็อค (กรณี เกรดไม่อยู่ในช่วง)4.7 MiB53
4.3.1 Print ใบส่งเกรด ส่งคณะพิจารณา3.3 MiB59
4.3.2_Print ใบส่งเกรด ส่งคณะพิจารณา_ปรับปรุง Print ได้ 2 รูปแบบ2.3 MiB22
4.4 Print รายงานสรุปเกรด2.7 MiB61
สำหรับผู้ปลดล็อคผลการเรียน การปลดล็อค
NameSizeHits
NameSizeHits
5.1 ตีกลับ ผู้รับผิดชอบรายวิชา1.8 MiB54
5.2 ยืนยันปลดล็อครายวิชา2.4 MiB50
5.3 ยกเลิกการปลดล็อครายวิชา1.9 MiB52

 

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ไฟล์ PDF Clip VDO การใช้งาน
สำหรับนักศึกษา PDF
NameSizeHits
NameSizeHits
1.ลงทะเบียนตามแผนการเรียน6.1 MiB29
2.ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา5.0 MiB26
3.ลงทะเบียนลดรายวิชา5.1 MiB29

 

ถอน W ออนไลน์

ถอน W ออนไลน์ Clip VDO การใช้งาน
นักศึกษายื่นคำร้องถอน W ออนไลน์
NameSizeHits
NameSizeHits
1.1 นักศึกษายื่นคำร้องขอถอน W10.4 MiB31
1.2 นักศึกษา_ติดตามผลอนุมัติ-อ.ผู้สอนรับทราบ821.6 KiB28
1.3 นักศึกษา_ติดตามผลอนุมัติ-อ.ผู้สอนไม่รับทราบ1.0 MiB27
1.4 นักศึกษา_ติดตามผลอนุมัติ-อ.ที่ปรึกษารับทราบ2.4 MiB24
1.5 นักศึกษา_ติดตามผลอนุมัติ-อ.ที่ปรึกษาไม่รับทราบ1.0 MiB21
อาจารย์ผู้สอน รับทราบ ถอน W ออนไลน์
NameSizeHits
NameSizeHits
2.1 อ.ผู้สอน_รับทราบถอน W8.2 MiB23
2.1 อ.ผู้สอน_ไม่รับทราบถอน W5.0 MiB24
อาจารย์ที่ปรึกษา อนุมัติ ถอน W ออนไลน์
NameSizeHits
NameSizeHits
3.1 อ.ที่ปรึกษา_อนุมัติถอน W4.5 MiB24
3.2 อ.ที่ปรึกษา_ไม่อนุมัติถอน W6.3 MiB21

 

แจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ Clip VDO การใช้งาน
สำหรับนักศึกษา และ อ.ที่ปรึกษา
NameSizeHits
NameSizeHits
นักศึกษาแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต8.5 MiB76
อ.ที่ปรึกษา ปลดล็อคให้แจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์(กรณีไม่ผ่านการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ English Exit Exam)2.0 MiB94