กำหนดการยื่นเอกสารทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ระดับปริญญาตรี (รอบ 2) วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567