“ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567”