ข่าวสารและกิจกรรม

September 13, 2023

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการถอนออนไลน์ ให้ตรวจสอบในระบบ หากยังไม่ได้รับ w ในระบบให้ทำการติดตามการถอนออนไลน์ ให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาตามลำดับ เพื่อให้อาจารย์ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนถอน w ออนไลน์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 เท่านั้น ตามปฏิทินภารศึกษา
August 22, 2023

การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต

การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต 1. ประกาศเรื่อง การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้       1. ยื่นด้วยตนเอง พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศดังกล่าว ที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ชั้น 3   […]
July 7, 2023

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ คู่มือการใช้งาน Download คู่มือการใช้งาน Dlearn  ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ GE0001 (สอบวันที่ 16 ก.ค.66 และสอบวันที่ 18 ก.ค.66) ***สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ให้เข้าเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเลือกกลุ่มเรียนตามวัน/เวลาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ถึง 25 ก.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม […]
September 13, 2023

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการถอนออนไลน์ ให้ตรวจสอบในระบบ หากยังไม่ได้รับ w ในระบบให้ทำการติดตามการถอนออนไลน์ ให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาตามลำดับ เพื่อให้อาจารย์ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนถอน w ออนไลน์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 เท่านั้น ตามปฏิทินภารศึกษา
July 7, 2023

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ คู่มือการใช้งาน Download คู่มือการใช้งาน Dlearn  ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ GE0001 (สอบวันที่ 16 ก.ค.66 และสอบวันที่ 18 ก.ค.66) ***สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ให้เข้าเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเลือกกลุ่มเรียนตามวัน/เวลาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ถึง 25 ก.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม […]
April 7, 2023

กำหนดการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 เมษายน 2566 กิจกรรม วัน/เดือน/ปี DOWNLOAD ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วันที่ 10 – 16 เม.ย.66 คลิก DOWNLOAD ใบลงทะเบียน ชำระเงินปกติ วันที่ 17 – 23 เม.ย.66 เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า […]
August 28, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น […]
December 2, 2021

มทร.ธัญบุรี ปรับเอกสารการศึกษาในรูป Digital Transcript พร้อมสู่ยุค Digital Transformation

มทร.ธัญบุรี ได้ออกใบรายการรับรองผลการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลดิจิตอล (digital transcript) มามากกว่า 1 ปี และวันนี้ มทร.ธัญบุรีได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ digital transcript ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ DGA ETDA และ กพร. โดบสามารถอธิบายรูปแบบของ digital transcript แบบสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ Digital Transcript ปัจจุบันมี 2 รูปแบบหลัก […]
November 16, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี