ข่าวสารและกิจกรรม

June 2, 2023

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการ รอบเช้า รอบบ่าย วันพุธที่ 14 มิ.ย. 66 – คณะบริหารธุรกิจ – คณะการแพทย์บูรณาการ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.66 – […]
April 21, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา การให้บริการ Digital Transcript และ การดำเนินงานด้าน Credit bank วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
July 26, 2022

นักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับบัตรนักศึกษา

การแจกบัตรนักศึกษารอบใหม่ วันที่ 5 ถึง 9 ก.ย.2565ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึก สวท. ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรับบัตร ดังนี้ นักศึกษาชาวไทย1.บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ นักศึกษาต่างชาติ1.สำเนา Passport หน้าที่มีรูปถ่าย […]
July 22, 2022

กำหนดการปรับพื้นภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม

วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (Basic English) วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 25-27กรกฎาคม 2565เวลา 09.00-18.00 น. สำหรับนักศึกษารอบเพิ่มเติมเข้าสอบออนไลน์ใช้โปรแกรม Speexx 28 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ  พร้อมแนะนำการเข้าเรียนโปรแกรม Speexxผ่านทางไลน์โอเพ่นแชท (แยกกลุ่มนักศึกษา U และ S)นักศึกษาที่ได้ U ให้เรียน On-site […]
June 16, 2022

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะพยาบาลศาสตร์
March 16, 2020

การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2563 การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562    
March 16, 2020

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบสอบตรง ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบสอบตรง ปีการศึกษา 2563 โดยได้ประสานกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่ประกอบด้วยโรงพยาบาลหนองเสือ โรงพยาบาลธัญบุรี และโรงพยาบาลคลองหลวง เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้องกับสอบเข้าตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19)
March 16, 2020

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร สนองอุทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี จตุรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา ตรีสาคร