ประกาศผลสัมภาษณ์โควตานักศึกษา
ผู้มีความบกพร่องทุกประเภท
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566