ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565