ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โควตานักศึกษาพิเศษผู้มีความบกพร่องทุกประเภท
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566