ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS2 (QUOTA)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566