ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา (ปวช./ปวส.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566