ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น รอบ MOU
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566