แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
20-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา107.5 KiB61566
18-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB5843
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB851
21-หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม55.3 KiB255
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB30729
22-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป87.1 KiB52
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB37345
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB18775
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต271.1 KiB18367
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB4771
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB3147
01-แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักศึกษาใหม่)99.7 KiB69091
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB17645
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB8963
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB12358
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB6112
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB57164
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB26480
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB28196
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB11053
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB36939

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB4540
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)109.3 KiB2031
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB3860