แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักศึกษาใหม่)99.7 KiB69262
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB12503
20-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา107.5 KiB61739
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB30888
18-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB5957
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB57333
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB37493
23_แบบคำร้องขอคืนสิทธิ์กลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี266.9 KiB94
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต271.1 KiB18523
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB37114
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB11197
21-หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม55.3 KiB379
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB28336
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB927
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB4871
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB3245
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB26621
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB18931
22-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป87.1 KiB136
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB6226
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB9111
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB17797

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)109.3 KiB2145
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB4666
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB3954

 

 

สำหรับภายใน สวท.

Template การส่งข่าว/กิจกรรม ขึ้นเว็บไซต์ https://oreg.rmutt.ac.th