แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักศึกษาใหม่)99.7 KiB69275
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB12515
20-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา107.5 KiB61752
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB30901
18-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB5965
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB57346
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB37504
23_แบบคำร้องขอคืนสิทธิ์กลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี266.9 KiB104
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต271.1 KiB18534
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB37126
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB11207
21-หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม55.3 KiB390
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB28348
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB935
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB4879
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB3254
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB26632
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB18943
22-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป87.1 KiB140
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB6234
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB9122
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB17809

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)109.3 KiB2151
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB4677
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB3961

 

 

สำหรับภายใน สวท.

Template การส่งข่าว/กิจกรรม ขึ้นเว็บไซต์ https://oreg.rmutt.ac.th