ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
กรณีพิเศษ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 มกราคม 2567