งานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน