การออกเอกสารสำคัญทางด้านการศึกษาโดยผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า