การจัดลำดับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 มทร.