งาน “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ปี 2561”   วันที่ 5 มกราคม 2561
โครงการสัมมนาประชุมวิชาการงานกีฬามหาวิทยาลัย”การสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 23 มกราคม 2561
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.” ครั้งที่ 3 วันที่ 25 – 26 มกราคม 2561
โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียนเพื่อเทียบโอน (Credit Bank) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
คณะผู้บริหาร บุคลากร จากกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม มาศึกษาดูงาน  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
คณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 4-17 มีนาคม 2561
ระยะที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 24 เมษายน 2561
ระยะที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 26 เมษายน 2561
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28-29 เมษายน 2561
ระยะที่ 3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จังหวัดกระบี่ วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 พฤษภาคม  2561
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561
โครงการขับเคลื่อนแนวนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University วันที่ 20 มิถุนายน 2561
โครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านการวัดและประเมินผล รุ่น 1 ,รุ่น 2 ,รุ่น 3 วันที่ 18,21,22 มิถุนายน 2561
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561
วันปิยมหาราช 2561 วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ระยะที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยารังสิต วันที่ 3 ธันวาคม 2561
ระยะที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระยะที่ 3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จังหวัดเชียงราย วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561
งานทำบุญปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2561