อัลบั้มภาพ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา
วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาส “วันปิยมหาราช”
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU
ระบบโควตา/สอบตรง และระบบ TCAS 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
งานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560
ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปี 2560 วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
 บริจาคสมทบทุนและสิ่งของ โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง
“โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล”
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
 สวัสดีปีใหม่ ขอพรท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี วันที่ 28 ธันวาคม 2560