อัลบั้มภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 ประจำปี 2558
  วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ จ.ชลบุรี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัยบูรพา
 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2559
 คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2558
 วันที่ 7 ตุลาคม 2559
คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เข้าศึกษาดูงาน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และ การเรียงปริญญาบัตร
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (Admissions) วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรม RMUTT’Smart Teacher Model วันที่ 13 มิ.ย. – 29 ก.ค. 2559