คู่มือ

คู่มืออาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB1960
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1790
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB2021
คู่มือการใช้งานแบ่งชำระเงินเป็นงวด ผ่าน WEB (สำหรับเจ้าหน้าที่)1.0 MiB528
คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอน(ติด W) ออนไลน์ ผ่าน WEB (สำหรับเจ้าหน้าที่)931.6 KiB176
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB1562
คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอน(ติด W) ออนไลน์ ผ่าน WEB (สำหรับอาจารย์)939.8 KiB226
คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอน(ติด W) ออนไลน์ ผ่าน MOBILE (สำหรับอาจารย์)1.1 MiB705
08-คู่มือการส่งข้อความถึงผู้เรียน279.5 KiB996
07-คู่มือการสำรองที่นั่งของอาจารย์459.4 KiB11017
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB4742
คู่มือแนะนำและวิธีปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง)