กิจกรรมว/ด/ป
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2564
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านหลักสูตร สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องฝึกอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564