ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ จากสถาบันพระบรมราชชนก   ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบธนาคารหน่วยกิต Credit Bank และการเทียบโอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันที่
8 กรกฎาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง
วันที่
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”วันที่
4 ธันวาคม 2563
โครงการสัมมนาสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ทิศทางการผลิตบัณฑิตและการยกระดับงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ”
วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563