การบริการเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา

การบริการเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา

บริการงานทะเบียนการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเพิ่ม-ลด จากเจ้าหน้าที่ห้อง SSC

โดยการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ดำเนินผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาเข้าระบบนักศึกษาปัจจุบัน/ศิษย์เก่า

ที่ Link : https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/login.asp

เพื่อเข้าเมนู ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนเพิ่มลด (เมนูจะแสดงเมื่อถึงช่วงเวลาตามที่ปฏิทินการศึกษากำหนด)

     

คู่มือต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา

– ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

– คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอนติด W ออนไลน์ (ผ่าน WEB)

– คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอนติด W ออนไลน์ (ผ่าน MOBILE)

– คู่มือการใช้งานแบ่งชำระเงินเป็นงวด (ผ่าน WEB)

– คู่มือการใช้งานแบ่งชำระเงินเป็นงวด (ผ่าน MOBILE)

ระเบียบการเบิกจ่าย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

– ระเบียบการเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ