คำถามที่พบบ่อย

1เมื่อขอเอกสารการศึกษาด้วยตนเองจะมาขอรับเอกสารได้ที่ไหน?
สถานที่ : อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
ชั้น1 ห้อง Rmutt student service center
เวลา : เปิดทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 - 17.00
วันเสาร์ 8.30 - 16.30
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทร 02 549 3690 หรือ 02 549 3692
2ขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบนักศึกษา ใน www.oreg.rmutt.ac.th ต้องทำอย่างไรบ้าง?
1.ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ ห้อง SSC โดยนำหลักฐานมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– บัตรนักศึกษา หรือ
– บัตรที่ทางราชการออกให้
2.นศ.สามารถส่ง E-Mail พร้อมแนบรูปถ่ายบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนมาที่ oreg@rmutt.ac.th
3.นศ.คลิก ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านให้กับนศ.ทราบทาง E-Mail ที่นศ.ได้แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย
อ่านรายละเอียดที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/SSC/?p=87
3ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาได้กี่ช่องทางบ้าง?
ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา
สามารถเลือกรับเอกสารได้ทั้ง 3 ช่องทางนะค่ะ โดยผ่านคำร้องออไลน์
1.ขอรับเอกสารด้วยตนเอง
2.ส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร)
3.ระบบดิจิตอล (ยกเว้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)