การขอรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบงานทะเบียน (กรณีลืมรหัสผ่าน)

การขอรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบงานทะเบียน (กรณีลืมรหัสผ่าน)

นักศึกษาขอรหัสผ่านเข้าระบบทะเบียน(กรณีลืมรหัสผ่าน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ ห้อง SSC โดยนำหลักฐานมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่

– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

– บัตรนักศึกษา หรือ

– บัตรที่ทางราชการออกให้

***หมายเหตุ : สามารถขอรหัสผ่านสามารถดำเนินการออนไลน์ ดังนี้
1. นศ.สามารถส่ง E-Mail พร้อมแนบรูปถ่ายบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนมาที่ oreg@rmutt.ac.th
2. นศ.ขอรหัสผ่านได้ที่ ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านให้กับนศ.ทราบทาง E-Mail ที่นศ.ได้แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัยฯ