ช่องทางการรับเอกสารการศึกษา

ช่องทางการรับเอกสารการศึกษา

ช่องทางการรับเอกสารแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง

1.นักศึกษายื่นขอเอกสารออนไลน์ (ผ่านระบบนักศึกษา/ศิษย์เก่า) คลิก เมนู “คำร้อง/ใบรับรองออนไลน์”

2.นักศึกษาเลือก เมนู “ขอเอกสารการศึกษา/ขอชำระค่าธรรมเนียม”

3.บันทึกข้อมูลนักศึกษา เพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสาร
หมายเหตุ : ระบบบังคับให้กรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
(หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป)

4.กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ช่อง

จากนั้น คลิกที่ปุ่ม

5.เลือกรูปแบบการรับเอกสาร “รับด้วยตนเอง”

6.เลือกรายการเอกสารที่ต้องการ > คลิกปุ่ม

7. กรณี มีค่าธรรมเนียม นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอด และชำระค่าธรรมเนียม

8.นักศึกษารับเอกสารด้วยตนเองที่ห้อง RMUTT Student Service Center (SSC)
ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


1.นักศึกษายื่นขอเอกสารออนไลน์ (ผ่านระบบนักศึกษา/ศิษย์เก่า) คลิก เมนู “คำร้อง/ใบรับรองออนไลน์”

2.นักศึกษาเลือก เมนู “ขอเอกสารการศึกษา/ขอชำระค่าธรรมเนียม”

3.บันทึกข้อมูลนักศึกษา เพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสาร
หมายเหตุ : ระบบบังคับให้กรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
(หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป)

4.กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ช่อง

จากนั้น คลิกที่ปุ่ม

5.เลือกรูปแบบการรับเอกสาร “รับเอกสารทางไปรษณีย์”

6.เลือกรูปแบบการส่งทางไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร
– แบบลงทะเบียน  50 บาท
– แบบด่วนพิเศษ(EMS)  80 บาท
– แบบลงทะเบียน ต่างประเทศ  300 บาท
– แบบด่วนพิเศษ(EMS) ต่างประเทศ  2,500 บาท

7.เลือกรายการเอกสารที่ต้องการ  > คลิกปุ่ม 

8.ชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

9.เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งเอกสาร (สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารได้จากหน้าเว็บไซต์)


1.นักศึกษายื่นขอเอกสารออนไลน์ (ผ่านระบบนักศึกษา/ศิษย์เก่า) คลิก เมนู “คำร้อง/ใบรับรองออนไลน์

2.นักศึกษาเลือก เมนู “ขอเอกสารการศึกษา/ขอชำระค่าธรรมเนียม”

3.บันทึกข้อมูลนักศึกษา เพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสาร
หมายเหตุ : ระบบบังคับให้กรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
(หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป)

4.กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ช่อง

จากนั้น คลิกที่ปุ่ม

5.เลือกรูปแบบการรับเอกสาร “Digital Document”

6.เลือกรายการเอกสารที่ต้องการ > คลิกปุ่ม

7.กรณี มีค่าธรรมเนียม นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอด และชำระค่าธรรมเนียม

ถ้าไม่มีค่าธรรมเนียมขอเอกสาร สามารถ Download เอกสารได้จากระบบทะเบียนการศึกษา > เลือก Digital Document

8.การรับเอกสารรูปแบบดิจิทัล (Digital Document) ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

8.1 Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน/ศิษย์เก่า > เลือกเมนู “Digital Document”

         

8.2 คลิก ชื่อเอกสารเพื่อ Download เอกสารรูปแบบดิจิทัล(Digital Document)
ไฟล์ Digital Document จะอยู่ในรูปแบบ PDF สามารถนำไปใช้งานได้

       

หมายเหตุ : สามารถคลิกเพื่อดูวิธีการใช้งานเอกสารลายเซ็นดิจิทัล ได้จาก เมนู