การขอเอกสารสำคัญทางด้านการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า

การขอเอกสารสำคัญทางด้านการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าหมายเหตุ : กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบคำร้อง และใบแจ้งยอด สามารถดำเนินการ ดังนี้

ตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน   

  

 


 


ขั้นตอนการติดต่อเพื่อรับบริการห้อง RMUTT Student Service Center
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.ผู้มารับบริการกดบัตรคิว ตามรายงานที่ต้องการ

(กรณีผู้รับบริการต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ผู้รับบริการต้องเข้าระบบนักศึกษาปัจจุบัน/ศิษย์เก่า เพื่อขอเอกสารออนไลน์ก่อน แล้วจึงกดบัตรคิวเพื่อรับบริการจากเจ้าหน้าที่)

2.เจ้าหน้าที่ให้บริการกับนักศึกษาหน้าเคาน์เตอร์

 

3.ผู้รับบริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ


เอกสารการศึกษาที่สามารถขอผ่านระบบคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2/2547 จนถึงปัจจุบัน (รุ่นมหาวิทยาลัย)

รายการเอกสาร ช่องทางการรับเอกสาร
รับด้วยตนเอง ไปรษณีย์ Digital Document
Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์ ภาษาไทย (นักศึกษาปัจจุบัน)
Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ (นักศึกษาปัจจุบัน)
Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์ ภาษาไทย    (กรณีไม่มีสภาพเป็นนักศึกษา)
Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ (กรณีไม่มีสภาพเป็นนักศึกษา)
Transcript ฉบับสมบูรณ์  ภาษาไทย     (เฉพาะกรณี ขอเอกสารใหม่แทนฉบับเดิม)
Transcript ฉบับสมบูรณ์  ภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณี ขอเอกสารใหม่แทนฉบับเดิม)
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  ภาษาไทย
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  ภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร  ภาษาไทย     (ครบทุกวิชาโครงสร้างหลักสูตร)
หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร  ภาษาอังกฤษ (ครบทุกวิชาโครงสร้างหลักสูตร)
หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา     ภาษาไทย     (ขอเอกสารใหม่แทนฉบับเดิม)
หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา     ภาษาอังกฤษ (ขอเอกสารใหม่แทนฉบับเดิม)
ใบแทนปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย  (ต้องใช้เอกสารใบแจ้งความแนบมาด้วย)
ใบแปลปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองรายวิชาเฉพาะด้าน
คำอธิบายรายวิชา

การขอเอกสารการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2547 ลงไป
(รุ่นสถาบัน)

รายการเอกสาร ช่องทางการรับเอกสาร
รับด้วยตนเอง ไปรษณีย์ Digital Document
Transcript ฉบับสมบูรณ์  ภาษาไทย     (เฉพาะกรณี ขอเอกสารใหม่แทนฉบับเดิม)
Transcript ฉบับสมบูรณ์  ภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณี ขอเอกสารใหม่แทนฉบับเดิม)
หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา     ภาษาไทย     (ขอเอกสารใหม่แทนฉบับเดิม)
หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา     ภาษาอังกฤษ (ขอเอกสารใหม่แทนฉบับเดิม)
ใบแทนปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย  (ต้องใช้เอกสารใบแจ้งความแนบมาด้วย)
ใบแปลปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองรายวิชาเฉพาะด้าน
คำอธิบายรายวิชา