ข่าวรับสมัคร

November 9, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมผู้เข้าร่วมโครงการ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ประกาศ วันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 18.30 น.) ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ การแพทย์บูรณาการ
November 2, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ประกาศ วันที่ 3 พ.ย.64) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ การแพทย์บูรณาการ
June 29, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษา
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 เวลา 18.30 น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

วิดีโอ(Video)