กำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
(https://creditsbank.rmutt.ac.th)
1 เมษายน 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  6 มิถุนายน 2567
วันสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 15 มิถุนายน 2567
ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ 19 มิถุนายน 2567
วันปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์) 29 มิถุนายน 2567
ยื่นเอกสารการขอเทียบโอนผลการเรียน ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ) 1 กรกฎาคม 2567