ประกาศ

2567
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
2566
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
2565
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2564
ประกาศรับสมัครโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ประกาศรับสมัครโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564
2563
ประกาศรับสมัครโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ประกาศมหาวิทยาลัย
  ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
  ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าอื่นๆ ในการจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี
  ประกาศเรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง การดำเนินโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต) ปริญญาตรี
  ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายจ่ายในการดำเนินงานจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี