หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะ ชื่อปริญญา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการการบิน
ศิลปศาสตรบัณฑิต พลศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้าง
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต การผลิตพืช
วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย
คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ
ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปบัณฑิต  จิตรกรรม
ศิลปบัณฑิต ศิลปะไทย
ศิลปบัณฑิต  ทัศนศิลป์
ศิลปบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  นาฏศิลป์ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน
การแพทย์บูรณาการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สุขภาพและความงาม