ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผลวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566