June 21, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566(ประกาศ ณ วันที่ 21 มิ.ย.66)

April 25, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา การให้บริการ Digital Transcript และ การดำเนินงานด้าน Credit bankวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
February 24, 2023

“มทร.ธัญบุรี – สช.” ลงนามร่วมมือ จัดการศึกษาและธนาคารหน่วยกิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิตกับนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีและ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
February 2, 2023

งาน นำร่อง ระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และSkil lane

FLOWCHART

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี