March 26, 2024

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ธนาคารหน่วยกิต (CreditBank)ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

November 15, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต(CreditBank)ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ธนาคารหน่วยกิต (CreditBank) ภาคการศึกษาที่ 2/2566
November 10, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผลวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแสด ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
November 2, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 2/11/2566)
August 3, 2023

ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจง 6 โรงเรียน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ปี 2566
ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 66 เวลา 9.00-12.00 น.ผ่านระบบZoom Meeting

ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจง 6 โรงเรียน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ปี 2566ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 66 เวลา 9.00-12.00 น.ผ่านระบบZoom Meeting
June 21, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566(ประกาศ ณ วันที่ 21 มิ.ย.66)