“มทร.ธัญบุรี – สช.” ลงนามร่วมมือ จัดการศึกษาและธนาคารหน่วยกิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต